ضمائر ملکی و صفات ملکی (تکمیل نشده)

صفات ملکی (معرف ها یا تعیین کننده ها)

صفات ملکی ضمیر نیستند و جزء تعیین کننده ها (determiners) می باشند. اما از آنجایی که شبیه ضمائر ملکی عمل می کنند بهتر است آن ها را در کنار ضمائر دیگر فرا گرفت. صفات ملکی همانند بقیه صفت ها قبل از اسمی می آیند که آن را توصیف می کنند اما مانند ضمیرها جایگزین اسم نمی شوند.

  صفات ملکی
اول شخص مفرد my
دوم شخص مفرد your
سوم شخص مفرد (مرد) him
سوم شخص مفرد (زن) her
سوم شخص مفرد (خنثی) its
اول شخص جمع our
دوم شخص جمع your
سوم شخص جمع their

This is my laptop.

این لپ تاپ من است.

Mr. Rezaei wants to see your homework.

آقای رضایی می خواهد تکالیفت را ببیند.

The dog hurt its paw.

آن سگ به پنجه اش آسیب رساند.

He gave them their coats.

او کتش را به آن ها داد.

ضمائر ملکی

ضمائر ملکی به عنوان فاعل یا مفعول جایگزین عبارت اسمی (noun phrase) می شوند.

  ضمیر ملکی
اول شخص مفرد mine
دوم شخص مفرد yours
سوم شخص مفرد (مرد) his
سوم شخص مفرد (زن) hers
سوم شخص مفرد (خنثی) -
اول شخص جمع ours
دوم شخص جمع yours
سوم شخص جمع theirs

در دو مثال زیر ضمیر ملکی "mine" ابتدا در جایگاه مفعولی و سپس در جایگاه فاعلی جایگزین گروه اسمی (my car و my blouse) شده است.

A: Is that Amir's car?

B: No, it's [my car]. > No, it's mine.

A) آیا آن ماشین امیر است؟

B) نه، ماشین من است. > نه، برای من است.

Her blouse is green, [my blouse] is blue.

 > Her blouse is green, mine is blue.

بلوز او سبز است، بلوز من آبی است.

> بلوز او سبز است، برای من آبی است.

سطح: 
Tags: 
امتیاز دهی: 
5
میانگین: 5 (1 vote)

افزودن دیدگاه جدید