ضمایر ملکی و صفات ملکی

صفات ملکی (معرف ها یا تعیین کننده ها)

صفات ملکی ضمیر نیستند و جزء تعیین کننده ها (determiners) می باشند. اما از آنجایی که شبیه ضمایر ملکی عمل می کنند بهتر است آن ها را در کنار ضمایر دیگر فرا گرفت. صفات ملکی همانند بقیه صفت ها قبل از اسمی می آیند که آن را توصیف می کنند اما مانند ضمیرها جایگزین اسم نمی شوند.

 صفات ملکی
اول شخص مفردmy
دوم شخص مفردyour
سوم شخص مفرد (مرد)him
سوم شخص مفرد (زن)her
سوم شخص مفرد (خنثی)its
اول شخص جمعour
دوم شخص جمعyour
سوم شخص جمعtheir

This is my laptop.

این لپ تاپ من است.

Mr. Rezaei wants to see your homework.

آقای رضایی می خواهد تکالیفت را ببیند.

The dog hurt its paw.

آن سگ به پنجه اش آسیب رساند.

He gave them their coats.

او کتش را به آن ها داد.

ضمایر ملکی

ضمایر ملکی به عنوان فاعل یا مفعول جایگزین عبارت اسمی (noun phrase) می شوند.

 ضمیر ملکی
اول شخص مفردmine
دوم شخص مفردyours
سوم شخص مفرد (مرد)his
سوم شخص مفرد (زن)hers
سوم شخص مفرد (خنثی)-
اول شخص جمعours
دوم شخص جمعyours
سوم شخص جمعtheirs

در دو مثال زیر ضمیر ملکی "mine" ابتدا در جایگاه مفعولی و سپس در جایگاه فاعلی جایگزین گروه اسمی (my car و my blouse) شده است.

A: Is that Amir's car?

B: No, it's [my car]. > No, it's mine.

A) آیا آن ماشین امیر است؟

B) نه، ماشین من است. > نه، برای من است.

Her blouse is green, [my blouse] is blue.

 > Her blouse is green, mine is blue.

بلوز او سبز است، بلوز من آبی است.

> بلوز او سبز است، برای من آبی است.

سطح: 

2 دیدگاه ارسال شده:

افزودن دیدگاه جدید

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی