آینده کامل استمراری

آینده کامل استمراری

ساختار

فعل این زمان  با استفاده از ساختارهای  زیر ساخته می شود:

                              (فعل ing   دارwill + have + been + present participle ( 

                         (فعل ing   دارbe going to + have + been + present participle ( 

اصطلاحات زمانی که در این زمان استفاده می شود، همانند آینده کامل می باشد.

جدول های زیر سه حالت این زمان را نشان می دهد:

زمان آینده کامل استمراری

By 8 o’clock, I will have been using my computer for 3 hours.

تا ساعت 8، سه ساعت خواهد شد که دارم از کامپیوترم استفاده می کنم.

جملات مثبت

فاعل + will + have + been + دارing فعل

By 8 o’clock, I will not have been using my computer for 3 hours.

تا ساعت 8، سه ساعت نخواهد شد که دارم از کامپیوترم استفاده می کنم

جملات منفی

 فاعل+ will not/won’t + have + been + دارing فعل

By 8 o’clock, will you have been using your computer for 3 hours?

آیا تا ساعت 8، سه ساعت خواهد شد که داری از کامپیوترت استفاده می کنی؟

جملات سوالی

Will +فاعل  + have + been + دار ing فعل?

 

 

زمان آینده  کامل استمراری

By 8 o’clock, I am going to have been using my computer for 3 hours.

تا ساعت 8، سه ساعت خواهد شد که دارم از کامپیوترم استفاده می کنم.

جملات مثبت

فاعل + be going to + have + been + دارing فعل

By 8 o’clock, I am not going to have been using my computer for 3 hours.

تا ساعت 8، سه ساعت نخواهد شد که دارم از کامپیوترم استفاده می کنم.

جملات منفی

 فاعل+ be(not) going to + have + been + دارing فعل

By 8 o’clock, are you going to have been using your computer for 3 hours?

تا ساعت 8، سه ساعت خواهد شد که داری از کامپیوترت استفاده می کنی؟

جملات سوالی

Be فاعل + + going to + have + been + دارing فعل?

 

مهم ترین کاربرد های این زمان عبارتند از:

 

الف) بیان عمل یا حالتی که در زمان معینی در آینده در حال انجام است. تفاوت زمان آینده کامل و آینده کامل استمراری همانند تفاوت حال کامل و حال کامل استمراری است. یعنی اگر تاکید روی پایان عمل باشد از شکل ساده آن و اگر تاکید روی طول زمان عمل باشد از شکل استمراری آن استفاده می شود.

 

By the time you get home, I will have watched a movie.

تا زمانی که تو به خانه برسی فیلم تماشا خواهم کرد.(یعنی عمل تما شا کردن تمام خواهد شد.)

By the time you get home, I will have been watching a movie.

تا زمانی که تو به خانه برسی در حال تماشا کردن فیلم خواهم بود. (یعنی عمل تماشا کردن هنوز ادامه خواهد داشت.)

My mother will have been cooking the whole tomorrow afternoon for my birthday.

تمام بعد ظهر فردا، مادرم در حال آشپزی کردن برای میهمانی تولدم خواهد بود.

 

My sisters are going to have been cleaning and decorating the house by dinner.

 تا موقع شام، خواهرهایم در حال تمیز کردن و مرتب کردن خانه خواهند بود.

My father is not going to have been working since then.

 تا آن موقع، پدرم در حال کار کردن نخواهد بود.

 

نکته 1: بعضی از افعال در انگلیسی شکل استمراری ندارند. در صورت لزوم برای استفاده این افعال از شکل ساده آن استفاده می شود. مهم ترین آنها در قسمت زمان حال استمراری طبقه بندی شده است.

Tina will have been having her teaching diploma this year. (Not Correct)

Tina will have had her teaching diploma this year. (Correct)

نکته 2: برخلاف برخی زمان های آینده، در این زمان عبارت های زمانی که با when, while before, after, by the time, as soon as, if, unless شروع می شوند استفاده نمی شود. در این صورت می توان حال کامل استمراری را جایگزین کرد.

A family won’t make progress until they will have been supporting each other’s company. (Not Correct)

A family won’t make progress until they have been supporting each other’s company. (Correct)

صرف فعل

- صرف فعل زمان آینده کامل استمراری (با Will) 3.1

I

 

 

will

 

 

have

 

 

been

 

 

waiting for a bus.

You, We, They

He, She, It

I

 

 

will not / won’t

 

 

have

 

 

been

 

 

waiting for a bus.

You, We, They

He, She, It

 

 

Will

I

 

 

have

 

 

been

 

 

waiting for a bus?

you, we, they

he, she, it

- صرف فعل زمان آینده کامل استمراری (با Be going to )  3.2

I

am

 

 

going to

 

 

have

 

 

been

 

 

waiting for a bus.

You, We, They

are

He, She, It

is

I

am not

 

 

going to

 

 

have

 

 

been

 

 

waiting for a bus.

You, We, They

is not / isn’t

He, She, It

are not / aren’t

am

I

 

 

going to

 

 

have

 

 

been

 

 

waiting for a bus?

Are

you, we, they

Is

he, she, it

اشکال کوتاه شده ی فعل

کوتاه شده فعل همانند زمان آینده کامل می باشد.

 

تغییر در هجی فعل

رجوع شود به قسمت زمان حال استمراری

 

امتیاز دهی: 
5
میانگین: 5 (1 vote)

افزودن دیدگاه جدید