2- توصیف ها

Unit  

Descriptions

بخش  2 

توصیف ها

Lesson A

A درس

  • Personality adjectives
  • What … like? be + adjective (+noun)
  • صفتهای شخصیتی
  • ساختار ?what…like فعل be + صفت (+ اسم)

 

Lesson B

B درس

  • Saying you think something is true
  • Saying you think something isn’t true
  • بیان آنچه فکر می کنید درست است.
  • بیان آنچه فکر می کنید درست نیست.

 

Lesson C

C درس

 

  • Appearance
  • What. . .look like?; order of adjectives
  • ظاهر
  • ترتیب صفتها

 

Lesson D

D درس

  • Reading: "Online Profiles”
  • Writing: Guess who!
  • خواندن پروفایل آنلاین
  • تمرین نوشتاری: حدس بزنید چه کسی است!

توصیف کردن

A Match the comments and the people in the pictures.

A نظرات را طبق تصاویر مشخص کنید.

           "We love your new sweater!"

           "That's very good. Good job!"

           "What a great place!"

           "What's going to happen next?"

           از پولیور جدیدت خوشمان می آید!

           این خیلی خوب است. آفرین!

           چه جای قشنگی!

           بعدش قرار است چه اتفاقی بیفتد؟

B What else can you say about the people in the pictures?

B دیگر چه مواردی را می توانید درباره افراد موجود در تصاویر بگویید؟

امتیاز دهی: 
5
میانگین: 5 (1 vote)

افزودن دیدگاه جدید