7- خرید

Unit  

Shopping

درس  

خرید کردن

Lesson A درس A
 • Opposites
 • Comparative adjectives
 • متضاد ها
 • صفات تفضیلی
Lesson B درس B
 • Bargaining for a lower price
 • Suggesting a different price
 • چانه زدن برای قیمت کمتر
 • پیشنهاد دادن قیمتی متفاوت
Lesson C درس C
 • Adjectives to describe clothing
 • Enough and too
 • صفاتی برای توصیف لباس
 • enough و too
Lesson D درس D
 • Reading: "Chatuchak Weekend Market!"
 • Writing: An interesting market
 • خواندن: یکشنبه بازار Chatuchak
 • نوشتن" یک بازار جالب

خرید

Describe the pictures. How many things can you name?

A این عکس ها را توصیف کنید.چه تعداد از مواردی که در عکس ها وجود دارد را می توانید نام ببرید؟

Where do you usually shop? What do you like to buy?

B معمولاً از کجا خرید می کنید؟ چه چیزی دوست دارید بخرید؟

امتیاز دهی: 
5
میانگین: 5 ( 2 رای)

افزودن دیدگاه جدید