A1 (پایه)

ضمائر ملکی و صفات ملکی (تکمیل نشده)

صفات ملکی (معرف ها یا تعیین کننده ها)

صفات ملکی ضمیر نیستند و جزء تعیین کننده ها (determiners) می باشند. اما از آنجایی که شبیه ضمائر ملکی عمل می کنند بهتر است آن ها را در کنار ضمائر دیگر فرا گرفت. صفات ملکی همانند بقیه صفت ها قبل از اسمی می آیند که آن را توصیف می کنند اما مانند ضمیرها جایگزین اسم نمی شوند.

ضمائر فاعلی و مفعولی (تکمیل نشده)

ضمیر کلمه ای است که به جای اسم استفاده می شود. در این درس به بررسی ضمائر شخصی که شامل ضمائر فاعلی (subject pronouns) و ضمائر مفعولی (object pronouns) می شوند می پردازیم.

1 ضمائر فاعلی

اول شخص مفرد

I

من

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - A1 (پایه)