A1 (پایه)

قیدهای مکان

قیدهای مکان در واقع مکان وقوع یک فعل یا عمل را بیان می کنند. این قیدها معمولا بعد از فعل اصلی یا عبارتی قرار می گیرند که توصیف می کنند. قیدهای مکان برای توصیف صفت ها یا سایر قیدها به کار نمی روند. برخی از قیدهای مکان عبارتند از:

around

اطراف

away

دور

ضمایر ملکی و صفات ملکی

صفات ملکی (معرف ها یا تعیین کننده ها)

صفات ملکی ضمیر نیستند و جزء تعیین کننده ها (determiners) می باشند. اما از آنجایی که شبیه ضمایر ملکی عمل می کنند بهتر است آن ها را در کنار ضمایر دیگر فرا گرفت. صفات ملکی همانند بقیه صفت ها قبل از اسمی می آیند که آن را توصیف می کنند اما مانند ضمیرها جایگزین اسم نمی شوند.

ضمایر شخصی (فاعلی و مفعولی)

ضمیر کلمه ای است که به جای اسم استفاده می شود. در این درس به بررسی ضمایر شخصی که شامل ضمایر فاعلی (subject pronouns) و ضمایر مفعولی (object pronouns) می شوند می پردازیم.

1 ضمایر فاعلی

اول شخص مفرد

I

من

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - A1 (پایه)