ترجمه متن مربوط به نتایج تحقیق

نتایج این مطالعه نشان داد که متغییرهای مستقل این تحقیق دارای رابطه مثبت و معناداری با متغییر وابسته پژوهش بودند. به این معنا که تاثیر مثبتی بر وفاداری مشتریان گذاشته اند. 

امتیاز دهی: 
0
No votes yet

The results of this study showed that the independent variables of this research have a positive and significant relationship with the dependent variable of the study. In this sense, have a positive impact on customer loyalty.

درسته ساختارش؟

امتیاز دهی: 
0
No votes yet

The findings of the study indicated that there is a meaningful positive relationship between the independent variables and the dependent variable.

امتیاز دهی: 
5
میانگین: 5 (1 vote)

خواهش. دو نکته:  ١. جمله دوم به لحاظ دستور زبان انگليسي نادرست است.
٢. از لحاظ أصول و روش تحقيق،  وجود رابطه همبستگي بين دو متغيير به منزله وجود رابطه علّي بين دو متغيير نيست. بنابراين جمله دوم نتيجه اشتباهي از جمله اول است.

امتیاز دهی: 
5
میانگین: 5 (1 vote)

افزودن دیدگاه جدید