اصطلاح تمام سعی و توان خود را بکار بستن

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

اصطلاح
اصطلاح تمام سعی و توان خود را بکار بستن
اصطلاح تمام سعی و توان خود را بکار بستن
معنی: 

دو اصطلاح bend over backwards ویا lean over backwards به این معنی هستند که تمام سعی و تلاش خودتو برای انجام کاری یا کمک به کسی به کار ببری.به عنوان مثال:

My best friend, Jacob, is having financial problems, I’ll do everything I can to help him. I will truly bend over backwards for him.

یعنی دوست من Jacob مشکل مالی داره. من هر کاری که از دستم بر بیاد برای کمک بهش انجام میدم و از انجام هیچ کاری دریغ نمیکنم. معنای کلمه به کلمه  اصطلاح bend over backwards میشه: از پشت خم شدن. و معادل های دیگش میتونه جون کندن و زحمت کشیدن باشه.

Plug away یک فعل دوبخشی هست که معنیش به اصطلاح بالا نزدیکه. plug away یعنی برای رسیدن به چیزی (که برات مشکله) سخت و مصرانه کار و تلاش کنی . مثلاً:

If Sara continues plugging away at it, her French will definitely improve.

اگه سارا همینطوری به سعی و تلاشش ادامه بده، مطمئناً در (یادگیری زبان) فرانسه پیشرفت میکنه.

دیگر فعل هایی که معنای نزدیک دارن:

Put somebody out: به زحمت انداختن

Hammer sth out: بعد از کلی بحث و اختلاف نظر به نتیجه رسیدن

work towards: برای رسید به هدف خاصی پیوست تلاش کردن

try (hard): سخت تلاش کردن

attempt: کوشش کردن