5C- صحبت کردن درباره ی فعالیت هایی که باعث سلامت می شوند

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

پس از مطالعه این درس شما قادر خواهید بود به انگلیسی درباره فعالیت هایی که باعث سلامت می شوند صحبت کنید. درس ذیل از سری دروس آموزش زبان انگلیسی سطح پایین متوسط (A2) لنگوئج تایز است که بر اساس صفحات 50 و 51  کتاب Four Corners 2 (بخش پنجم، درس C) تهیه گردیده و در اختیار شما زبان آموز عزیز قرار گرفته است. لطفاً جهت دانلود کتاب و فایلهای صوتی و ویدیویی و همچنین آشنایی با کل دوره به این صفحه مراجعه کنید.

 C  How healthy are you?

 C  چقدر شما سالم هستید؟

1 Vocabulary Healthy habits

1 کلمات عادات سلامتی

Complete the phrases with the correct verbs. Then listen and check your answers.

A  اصطلاحات را با کلمه صحیح کامل کنید. سپس گوش دهید و جواب هایتان را  چک کنید.

eat  a balanced dietخوردن
eat a good breakfastخوردن
exercise dailyوزرش کردن
get enough sleepگرفتن
go for a walkرفتن
lift weightsبلند کردن
protect your skinمحافظت کردن
wash your handsشستن

غذا خوردن و دست شستن

کرم ضد آفتاب زدن، وزن کم کردن

پیاده روی کردن و روزانه وزرش کردن

به اندازه کافی خوابیدن و صبحانه خوب خوردن

 

B Pair work Which of the healthy habits in Part  A do you have? Tell your partner.

B تمرین دونفره کدام یک از عادات سلامتی در قسمت A را شما دارید؟ به دوستتان بگویید.

2 Conversation I dont have much energy.

2 مکالمه من انرژی ندارم.

خستگی ورزش

A Listen and practice.

A گوش دهید و تمرین کنید.

Laura: What's wrong, Hal? Are you OK?
لورا: مشکل چیه هال؟ حالت خوبه؟
Hal: Oh, hi Laura. I don't know. I just don't have much energy.
هال: اوه سلام لورا. نمیدونم. فقط انرژی زیادی ندارم.
Laura: Hmm. Do you eat breakfast every day?
لورا: هممم. هر روز صبحانه میخوری؟
Hal: Sure. And I exercise. I lift weights at my gym.
هال: حتما. تمرینم میکنم. وزنه هارو توی باشگاه خودم بالا میبرم.
Laura: And how often do you go there?
لورا: و هرچند وقت یک بار اونجا میری؟
Hal: Three or four days a week.
هال: سه یا چهار روز در هفته.
Laura: That's not bad. How long do you spend there?
لورا: بد نیست. و چقدر اونجا میمونی؟
Hal: Oh, about an hour a day.
هال: حدود یک ساعت در روز.
Laura: That's good. And how much sleep do you get?
لورا: خوبه. و چقدر میخوابی؟
Hal: Quite a bit, about ten hours a night.
هال: یه مقداری. حدود ده ساعت در شب.
Laura: Ten hours? That's why you don't have any energy. I think that's too much sleep!
لورا: ده ساعت؟ بخاطر همینه حس میکنی انرژی نداری. فکر میکنم خیلی میخوابی.

B Listen to the rest of the conversation. What else does Laura ask about?

به ادامه مکالمه گوش کنید. دیگر چه چیزهایی لورا میپرسد؟

Script:

متن فایل صوتی:

Part B

HAL: So, Laura, how much do you sleep?
LAURA: Oh, about seven hours a night. Some doctors say seven or eight hours is about right.
HAL: I just like to sleep.
LAURA: But you'll feel better, and have more energy. Um, Hal, can I ask you a question?
HAL: Of course.
LAURA: Do you wear sunscreen? I mean, do you protect your skin from the sun?
HAL: No, never. Why?
LAURA: Your face is really red. Do you have a cap or something?

3 Grammar  How questions 

3 گرامر  سوالات با How 

How often do you go to the gym?

Three or four days a week.

چندوقت یکبار میری به باشگاه؟

سه یا چهار روز در هفته.

How long do you spend at the gym?

.About an hour

چقدر در باشگاه میمونی؟

حدود یک ساعت.

How well do you follow your diet?

Not very well.

چگونه رژیمتو دنبال میکنی؟

خیلی خوب نیست.

How healthy are your eating habits?

Somewhat healthy.

چقدر سلامته عادات غذایی شما؟

کمی سالمه

How many meals do you eat a day?

Five small meals.

چند وعده غذایی در روز میخوری؟

5 وعده غذایی کوچک

 

How much sleep do you get?

Quite a bit.

چقدر میخوابی؟

اندازه کافی

A Complete the questions  with a How question. Then compare with a partner.

A سوالات را با  How question کامل کنید. سپس با دوستتان مقایسه کنید.

محافظت در آفتاب

1.                      do you  protect your  skin  from the sun?

a. Extremely well.

b. Pretty well.

c. Not very  well.

2.                       are your  eating  habits?

a. Very healthy

b. Quite healthy.

c. Not healthy at  all.

3.                     coffee do you drink in  a week?

a. A lot.

b. Quite  a bit.

c. Not much.

4.                     do you eat red meat?

a. Every day.

b. Several times a week.

c. Never.

5.                      do you spend on the computer every week?

a. 40 hours. 

b. 20  hours. 

c. Five  hours.

6. ____________times   a day  do you wash your hands?

a. About six  times.

b. About three times.

c. Once.

 

B Pair work Ask and answer the questions in Part A. Circle your partner's answers.

B تمرین دونفره سوالات قسمت A را بپرسید و پاسخ دهید. دور جواب دوستتان خط بکشید.

A: How well do you protect your skin from the sun?

B: Not very well. I sometimes wear a hat, but I rarely use sunscreen.

A : چگونه پوستت را در مقابل اقتاب محافظت میکنی؟

B: نه زیاد خوب. بعضی وقت ها کلاه میپوشم. اما به ندرت از کرم ضد آفتاب استفاده میکنم.

4 Speaking Good question!

4 صحبت کردن سوال خوب!

A Group work Look at the pictures. How many different How questions can you make for each picture? Ask the questions

A تمرین گروهی به تصاور نگاه کنید. چند How questions میتوانید برای هر تصویر بسازید؟ سوالات را بپرسید.

ورزش کردن، خرید کردن

فروشگاه مواد غذایی، خوراکی

A:  How many times a week do you lift weights?

B:  Never.  I go to the gym once a week, but I don't lift weights.

C:  How long do you spend at the gym?

A: چندبار در هفته وزنه بلند میکنی؟

B: هیچوقت. من میرم باشگاه هفته ای یکبا، اما وزنه بلند نمیکنم.

C: چقدر در باشگاه میمانی؟

B How healthy do you think you are?

B فکر میکنید چقدر سالم هستید؟

 I can  ask and talk about healthy habits.

 من میتوانم  درباره فعالیت هایی که موجب سلامتی می شوند بپرسم و صحبت کنم.

4 دیدگاه ارسال شده:

very very good

ممنون وقابل تقدیراست زحمات وسلیقه شیک شما
فقط اگر درمورد گرامر هردرس توضیحات بیشتری استفاده میشد استفاده بیشتری میبردیم
به هرحال متشکرم

سلام و درود. در حال تهیه بسته آموزشی تعاملی کاملی از دروس و گرامر هستیم. به امید خدا اردیبهشت ماه سال آینده آماده می شود. 

Thanks so much

افزودن دیدگاه جدید