English proverbs

Share this

English proverbs

Proverbs

سیلی نقد به از حلوی نسیه

گنجشک به دست به از باز پریده

سیلی نقد به از حلوی نسیه

گنجشک به دست به از باز پریده

نكات‌ ضعف‌ هرچيز نشانگر ميزان‌ قدرت‌ آن‌ هستند .

استحكام‌ زنجير بستگى‌ به‌ استحكام‌ ضعيف‌ ترين‌ بند آن‌ دارد.

نكات‌ ضعف‌ هرچيز نشانگر ميزان‌ قدرت‌ آن‌ هستند .

استحكام‌ زنجير بستگى‌ به‌ استحكام‌ ضعيف‌ ترين‌ بند آن‌ دارد.

سفیه عقل معاش ندارد.

سفیه عقل معاش ندارد.

دوست آن باشد که گیرد دست دوست          در پریشان حالی و درماندگی

دوست آن باشد که گیرد دست دوست          در پریشان حالی و درماندگی

بگو دوستت کیست تا بگویم کیستی.

بگو دوستت کیست تا بگویم کیستی.

آب که از سر گذشت چه یک زرع چه صد زرع. / ما که در جهنم هستیم یک پله پایین تر.

آب که از سر گذشت چه یک زرع چه صد زرع. / ما که در جهنم هستیم یک پله پایین تر.

یک شاهی هم یک شاهی است.

یک شاهی هم یک شاهی است.

شنیدن کی بود مانند دیدن

شنیدن کی بود مانند دیدن

شنیدن کی بود مانند دیدن

آنچه که عیان است چه حاجت به بیان است

شنیدن کی بود مانند دیدن

آنچه که عیان است چه حاجت به بیان است

دوری و دوستی

با اهل زمانه صحبت از دور خوش است

جدایی تا نیفتد دوست قدر دوست کی داند

دوری و دوستی

با اهل زمانه صحبت از دور خوش است

جدایی تا نیفتد دوست قدر دوست کی داند

دو صد گفته چون نیم کردار نیست.

به عمل کار برآید به سخنرانی نیست.

دو صد گفته چون نیم کردار نیست.

به عمل کار برآید به سخنرانی نیست.

هر کس خربزه می خورد پای لرزش هم می نشیند.

هر کس خربزه می خورد پای لرزش هم می نشیند.

هیچ عیشی بی پایان نیست.

 پنهان به هر فراز که بینی نشیبهاست – مقدور نیست خوشدلی جاودانه ای

هیچ چراغی تا صبح نمی سوزد.

هیچ عیشی بی پایان نیست.

 پنهان به هر فراز که بینی نشیبهاست – مقدور نیست خوشدلی جاودانه ای

هیچ چراغی تا صبح نمی سوزد.

هر گردی گردو نیست

نه هر سرخی بود مرجان       نه هر سبزی بود مینا

هر گردی گردو نیست

نه هر سرخی بود مرجان       نه هر سبزی بود مینا

خبر بد زود شایع می شود.

خبر بد زود شایع می شود.

از آن نترس که های و هوی دارد          از آن بترس که سر به توو دارد

از آن نترس که های و هوی دارد          از آن بترس که سر به توو دارد

لیلی را از چشم مجنون باید دید.

علف به دهان بزی شیرین می آید.

لیلی را از چشم مجنون باید دید.

علف به دهان بزی شیرین می آید.

گدا حق چانه زدن ندارد.

دندان اسب پیشکشی را نمی شمارند.

گدا حق چانه زدن ندارد.

دندان اسب پیشکشی را نمی شمارند.

Pages