To get up on the wrong side of the bed

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

اصطلاح
To get up on the wrong side of the bed
معنی: 

اصطلاح  To get up on the wrong side of the bed در ترجمه لغت به لغت به معنی بلند شدن از سمت اشتباه تخت است و معادل فارسی آن از دنده چپ بلند شدن است. این اصطلاح وقتی به کار میرود که شخصی بدون دلیل خاصی روزش را با ناراحتی یا عصبانیت شروع کند و خلق و خوی بدی داشته باشد.این اصلاح به صورت To wake up on the wrong side of the bed نیز به کار میرود.

معادل فارسی: 

از دنده چپ بلند شدن

مثال: 

علی چه مشکلی داره؟ از دنده چپ بلند شده؟!

What's wrong with Ali? Did he get up on the wrong side of the bed?!

نمیدونم چرا مهدی امروز اینجوریه! حتما از دنده چپ پاشده!

I don't know why Mehdi is like this today!

He must have waken up on the wrong side of the bed.

از جلو اتاق رییس رد نشید؛ امروز از دنده چپ بیدار شده!

Don't walk by the boss' s office; he has gotten up on the wrong side of the bed!

 

معنای کلمه به کلمه: 

بلند شدن از سمت اشتباه تخت